TJ SOKOL
Vrané nad Vltavou I.
  
Ustavující valná hromada Sokola se konala 24. května 1908 v hostinci p. Josefa Šůry č. p. 16. Celé jednání řídil JUDr. Sabatka ze Zbraslavi, starosta Jungmanovy župy, k níž Vrané organizačně náleželo.

Zakládající členové:
První starosta Václav Pařízek, rolník z Vraného
náměstek starosty František Rákosník, rolník ze Skochovic.
Josef Zikl, jednatel, náčelník a vzdělavatel, předseda stavebního odboru, sbormistr pěvěckého odboru, ředitel vranské školy
Stanislav Pařízek, syn prvního starosty, později starosta a člen stavebního odboru
Josef Šťastný, člen správního výboru, člen stavebního odboru
Antonín Veselý  náčelník, hospodářský správce, místostarosta, člen správního odboru
Josef Štulík učitel
Stanislav Brabec
Václav Krištůfek
František Vrbovec
František Císař
František Vodrážka
František Marhold, jednatel
Josef Chvátal
Václav Kotáb
Josef Kubát, jednatel sptrávního výboru, v r. 1926 jednatelem stavebního odboru
Alois Bambas
Josef Zamrazil
Jaroslav Bohumil Císař, byl revizorem účtů
Antonín Šťastný
Vojtěch Šimeček

sokolove.jpg

Spolková místnost byla smluvena v hostinci p. Josefa Šůry. Sokolské zábavy se konaly střídavě v hostinci u Šůrů a Svobodů. V polovině července r. 1908 se začalo cvičit na pastvišti Václava Pařízka, v zimních měsících v tanečním sále p. Josefa Šůry, kterému bylo placeno jen za otop a světlo. Koncem r. 1908 měla Jednota již 67 členů. Dne 30. 10. 1908 byl v obci vybrán pozemek zvaný „ Na Hromadách“ na první sokolské cvičiště. V té době byl opravdu plný jam a kopečků. Začalo se cvičit s krumpáči a lopatami. Práce byla obtížná, ale vytrvalost a „podpora a snaha vespolná“ úskalí zdolala. Dne 15. června 1911 bylo na novém cvičišti uspořádáno okrskové cvičení, kterého se zúčastnili Sokolové z Vraného, Štěchovic, Davle a Radotína. V období před počátkem 1.světové války Jednota vzkvétala. Dne 8. 1. 1911 byl založen mužský pěvecký sbor. Dne 28. 7. 1912 byl založen ženský odbor Sokola. Sestával pouze z 8 žen. Dne 24.8. 1912 bylo v obci uspořádáno 1. veřejné vystoupení a naši členové vystoupili také na II. sokolském sletě v Praze. Válka v r. 1914 ochromila činnost Jednoty. V prosinci r. 1918 byla činnost Sokola obnovena. Po veřejném vystoupení v r. 1919 se přihlásilo 63 nových členů. 2. května 1926 ve sletovém roce byl uspořádán velký průvod obcí a položen základní kámen k postavení vlastní sokolovny. Nová budova byla slavnostně otevřena 28.října 1926. V r. 1931 byla se žactvem Sokola nastudována tělocvičná hra „Pohádka lesa“, kde účinkovalo 88 dětí. 10. března 1932 byly u sokolovny vysázeny lípy a 10. dubna téhož roku zde byl odhalen „ Tyršův kámen“. Ve stejném roce bylo rozhodnuto o přístavbě jeviště. V r. 1938 byl v Praze uspořádán X. všesokolský slet pod heslem“ Za svobodu a demokracii. Bylo to v pohnutých dnech, kdy 20 let svobodného Československého státu bylo ohroženo vypuknutím 2. světové války. U příležitosti 30. výročí založení TJ Sokol ve Vraném nad Vltavou se konalo veřejné cvičení, kterého se zúčastnilo 800 cvičenců. Pak byl Sokol zakázán do konce 2. světové války. Po válce byl opět obnoven Sokol ve Vraném, ale jen do konce r. 1948, kdy byl opět zakán až do r. 1989. Ještě v r. 1948 se naši sokolové zúčastnili posledního XI.Všesokolského sletu. Pamětníci říkají, že na tomto sletu mnoho lidí plakalo, neboť vědělo, že je to poslední vzedmutí národa po komunistickém puči r. 1948. Dne 15. 11. 1990 se konala valná hromada, na které byl opět Sokol obnoven a vstal doslova z popela. Prvním starostou byl zvolen p. Ing. Jaroslav Dřímal, který má velkou zásluhu o znovuzaložení Sokola a vyřešení mnohých problémů. K historii vranského Sokola patří nezapomenutelné jméno rodiny řídícího učitele Josefa Zikla, zakládajícího člena a významného činovníka Sokola. Obě jeho děti vyrůstaly v Sokole od malička. Jeho syn Josef Zikl byl posléze dlouholetým náčelníkem, později nadšeným režisérem a hercem sokolského ochotnického divadla. Dcera Marie Ziklová byla náčelnicí ve Vraném, později okrskovou náčelnicí celého Povltaví. Čest jejich památce.

Slavnostní otevření sokolovny 26.6.1927  Slavnostn oteven sokolovny ve Vranm nad Vltavou 26.6.1927

Přehled stavebního vývoje Sokolovny

První peníze na stavbu sokolovny byly získány na svatební hostině Františka Rákosníka ze Skochovic 11. 6. 1908. Antonín Veselý vydražil viržinka a získaný obnos byl věnován jako základ sbírky na výstavbu sokolovny

2. 5. 1926 – slavnostní položení základního kamene
27. 11. 1926 - bylo již první cvičení uvnitř sokolovny
26. 6. 1927 slavnostní otevření sokolovny
27. 11. 1927 – začalo se promítat v kině ( petrolejovým agregátem byla vyráběna elektřina pro promítání)
r. 1932 – postaven Tyršův pomník a zasazena pamětní lípa
r. 1932 – provedena přístavba jeviště včetně herecké šatna a kulisárny v suterénu (v 60 letech byla proměněna na sklad uhlí pro ústřední parní topení v sokolovně)
r. 1940 – připojení sokolovny na obecní rozvod elektrického proudu
r. 1965 – provedena přístavba nářaďovny šatny a WC, ústřední parní topení
r. 1992 – připojení sokolovny na veřejnou kanalizaci
r. 1993 – připojení na veřejný vodovod
r. 1995 - r. 1998 se v sokolovně necvičilo, protože prasklo topení
r. 1998 – rekonstrukce ústředního topení a přechod na topení topným olejem
r. 1999 – generální oprava elektriky
r. 2001 – dána kompletní nová střecha nad celým objektem sokolovny
r. 2002 – generální oprava přední fasády
r. 2003 – generální oprava a znovuzřízení sprch
r. 2004 – generální oprava WC (nové obklady, dveře, klozety) a nové nátěry protiskluzné na parkety
r. 2005 – generální oprava východní fasády
r. 2006 – dokončení generální opravy fasády jižní a západní
r. 2012 – výměna většiny oken za nová
r. 2014 – výměna podlahy (parket)
r. 2015 – rekonstrukce osvětlení (instalace úsporných svítidel)
r. 2016 - výměna zbývajících starých oken za nová
r. 2017 - rekonstrukce toalet
r. 2018 - rekonstrukce šaten, sprcha a zázemí pro uklízečku
r. 2019 - rekonstrukce zadního vchodu do sokolovny včatně venkovního osvětlení

DSC_0062.JPGV Sokolovně se cvičilo nejen tělo, ale i duch. Ochotníci zde hráli pilně divadlo do r. 1948 jako sokolské a později v padesátých letech pod osvětovou besedou pod Místním národním výborem. I za války se zde hrály hry převážně českých autorů. Bohužel během šedesátých let ochotnické divadlo zaniklo. Od 27. 11. 1927 se zde promítaly filmy, jak praví kronika: “,aby se vydělaly penízky na stavební půjčku na sokolovnu“. V r. 1965 se již nepromítalo, neboť to bylo prodělečné (Vliv televize). Konaly se zde koncerty a to nejen pěveckého odboru sokolského, ale i např. Povltavské hudební a pěvecké sdružení vedené panem Přenosilem (ředitel školy). Dále se zde konaly plesy a zábavy sokolské (Mikulášské, šibřinky, akademie) a nejrůznějších spolků (hasičů, zahrádkářů, myslivců, baráčníků, rybářů i stranických organizací) a volební chůze i normální schůze.
Také zde byly módní přehlídky a nejrůznější přednášky. Škola sem chodila a chodí cvičit v hodinách tělesné výchovy. Prostě sokolovna byla vždy středem sportovního, kulturního i politického dění obce Vrané. Díky našim předkům za jejich nadšení a píli. Do dnešního dne nebylo nic podobného nebo lepšího postaveno, aby to mělo takový význam jako sokolovna.


                                    

Fotografie z historie TJ Sokol Vrané nad Vltavou I. naleznete zde!DSC_0056.JPG

 bývalá starostka sokola sestra Ing. Marie Koubová

Plánované akce

 15.3.2021 - Valná hromada Sokola  ZRUŠENO